Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije: Direktiva Vijeća (EU) 2020/876 od 24. lipnja 2020. o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za odgodom određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID-19 (SL L 204, 26. 6. 2020.).

Nadalje, izmijenjen je čl. 71.v kojim je propisano da se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV). Na taj način mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu može se primijeniti do kraja 2020.

Novim člankom 71.zc propisano je da u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Općeg poreznog Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

  Računovodstvo - Sve